Onjuist en misleidende beeld uit rapport ontwerp spoorbaan-route.

 • De brug is 2.50 m breed terwijl het ontwerp uit gaat van 4.50 m breed fietspad. De oude spoorbrug moet dus worden verbreed en het fietspad wordt bijna 2 x zo beerd als hier aangegeven.
 • De straatlantarens zijn in deze afbeelding voor het gemak weggelaten.
 • Het fietspad wordt rood en niet grijs.
 • De weg loopt verder met een bocht en met huizen richting Anklaarseweg en kent nu ook veel groen met spelende kinderen.
 • De afbeelding suggereert landelijk gebied, in werkelijkheid bevinden wij ons hier binnen de bebouwde kom; Niet in het centrum en niet aan de rand van Apeldoorn Noord. Het oude spoorlijn ontwerp is niet tot de rand en niet tot centrum van Apeldoorn! Het stopt gewoon ergens in Aeldoorn.
 • De lokale gevaarlijke kruisingen in Apeldoorn Noord zijn net gepasseerd. Deze kruisingen worden veiligheidtechnisch in het ontwerp gewoon genegeerd en niet aangepast.

 

Meer belangrijke punten

 • Zo’n 760 huishoudens hebben getekend tegen de aanleg van een snelle fietsroute via de oude spoorbaan. Het hadden er veel meer kunnen zijn, maar dit aantal leek ons meer dan voldoende om aan te tonen dat er totaal geen draagvlak is bij de bewoners in Apeldoorn.

 • Bovenstaand aantal “nee” stemmers, is weggemoffeld in het definitieve rapport naar de gemeente. Dit verdoezelen van feiten doet het draagvlak bij de bewoners geen goed.

 • Zelfs nu wij op dit aantal terugkomen bij de klankbordgroep, wordt dit gegeven gewoon weggelaten. Ze is overigens bij de notaris goed vastgelegd!

 • De Fietsersbond blijkt in de praktijk de beslissende inbreng te hebben bij de besluitvorming. De Dorps- en Wijkraden en de Politie, en wij als actie groep hebben alleen een adviserende rol via de Klankbordgroep.
  • De fietsersbond is voor de spoorbaanroute en hebben naar eigen zeggen 300 leden afdeling Apeldoorn. (Dit is wel erg veel op gemiddelde van 200 leden/ afdeling.)
  • Tegen zijn wij als actiegroep met nu 762 huishoudens
  • Tegen zijn de Dorpsraad Wenum Wiesel met 3.100 huishoudens en de Wijkraden Kerschoten en de Naald samen 9.000 huishoudens.
   Democratische besluitvorming?!
 • De Dorps en Wijkraden hebben in mei 2017 ook een onderzoek naar voren gebracht conclusie:
  • Nagenoeg elke ingreep op huidige treinbaantracé leidt tot ongewenste en onomkeerbare aantasting van waardevolle Natuur, Cultuur en Landschap in Wenum Wiesel.
  • “De voorkeurskeuze zoals nu voorgesteld door Goudappel/Coffeng en de Cleantech Regio Stedendriehoek sluit niet aan op de nieuwe fietsroute tussen de Anklaarseweg en de Deventerstraat. Daarmee wordt de kans om een goede verbinding met de kern van Apeldoorn gemist en wordt onnodig de ecologie en de kern van Wenum belast en neemt de onveiligheid en de verkeersdruk op de Anklaarseweg en Koninginnelaan toe.”
  • Resultaat: Kritiek wordt niet gewaardeerd. Kritiek op dit soort plannen kost alleen maar geld. Graag de inhoud van zo’n rapport zo veel mogelijk negeren.
 • Nu is voor de 2e maal een verzoek gedaan door de gemeenteraad van Apeldoorn, om naast de spoorbaanroute ook de route via het kanaal te bekijken. Mogelijk dat nu wel serieus naar dit alternatief, de kanaalroute, wordt gekeken. De Dorps- en Wijkraden zijn hier echter nog niet van overtuigd en zijn in gesprek met de wethouder.

 • De kanaalroute sluit naadloos aan op het nu net gerealiseerde fietspad achter het Zwitsalterrein richting station. Feitelijk begint de aanleg van het te maken tracé dan, bij de nieuwe brug over het kanaal bij Stadhoudersmolenweg. Een stuk korter dus.

 • Het gesuggereerde te smalle stuk grond aan weerskanten van het fietspad van de kanaalroute, vormt geen probleem. Dit stuk bevindt zich helemaal niet op de route.

 • Aan de aanwezigheid van een dassenburcht bij Vaassen wordt nog vrijwel geen aandacht geschonken.

 • De kanaalroute heeft ook als voordeel dat er geen twee nieuwe viaducten hoeven te worden gebouwd;
  • Bij de Anklaarseweg is er het bestaande kruispunt met verkeerslichten.
  • Bij de Laan van Fasna wordt de kruising op een zeer overzichtelijke locatie gepasseerd. Dit, althans als men de veilige route via het oude dorp rijdt zoals op deze site is aangegeven en dus niet de kanaal route die nu wordt onderzocht.

 • Voor andere weggebruikers dan fietsers via de oude spoorlijn is geen begrip.

 • Er is kortgeleden een nieuwe telling uitgevoerd. Voorgaande was mislukt. Het huidige opgegeven aantal fietsers is dus een schatting. Wij verwachten, dat nu wel duidelijk wordt dat het aantal fietsers zwaar wordt overdreven.

 • Het verschil in tijd tussen kanaal en spoorbaanroute blijkt overigens maar 2 minuten te zijn op een tijdsduur van 1 uur en 6 minuten. Dus het argument dat het verschil in reistijd te groot wordt bij de kanaalroute, is flauwekul.

 • Bij het voorontwerp via de oude spoorlijn is rekening gehouden met extra groen- aanplant. Helaas wordt nog geen rekening gehouden met de verkeersveiligheid en het effect van zoutafzetting in de winter. Alleen al omwille van de verkeersveiligheid wordt de groenbeplanting straks minder. Verkeersveiligheid is ook nu al het argument om te snoeien langs de oude spoorbaan. Het gebeurt zelfs op locaties waar dit niet nodig is. Ga er van uit dat het uiteindelijke eindresultaat gaat lijken op de afbeelding zoals opgehangen langs de route. Maakt u zich echt geen illusie, het wordt beslist niet mooier en veiliger bij een keuze via de spoorbaanroute!